O PROJEKCIE


Celem ogólnym projektu pn. „Na szlaku harnasia Rogacza” jest wspólne działanie pomiędzy Gminą Wilkowice i Gminą Bziny, mające na celu wzrost i intensyfikację współpracy między samorządami i społecznościami obu gmin. W rezultacie realizacja celu ogólnego, w najbliższej przyszłości, przyczyni się do poprawy wymiany w sferze kultury, turystyki i sportu. Celem ogólnym projektu jest również intensyfikacja działań na styku dwóch odmiennie kulturowo i historycznie gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać regiony turystyczne jednej i drugiej gminy. Cel ogólny projektu jest w pełni zgodny z założeniami Priorytetu III – Wsparcie inicjatyw lokalnych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.


Celem bezpośrednim projektu jest wytyczenie szlaku turystycznego wraz z ustawieniem ław i stołów oraz rzeźb zbójników na terenie Gminy Wilkowice (wzdłuż wytyczonego szlaku), wydanie przewodnika turystycznego w języku polskim i słowackim, zaprojektowanie dwujęzycznej strony internetowej oraz zorganizowanie wspólnego spotkania roboczego i dwóch wycieczek górskich dla grupy turystów z Gminy Bziny, a także wspólna polsko-słowacka organizacja konkursu plastycznego związanego z nowopowstałym szlakiem turystycznym. Realizacja celów bezpośrednich niewątpliwie wpłynie dodatnio na dalszy rozwój współpracy pomiędzy Gminami Bziny i Wilkowice i docelowo doprowadzi do wymiany, nie tylko w sferze kulturalno-turystycznej, lecz także w zakresie oświatowym – wymiana dzieci i młodzieży, sportowa itp.